Wij helpen u graag verder! Klik voor meer info.

Laatste nieuws

Download de Newsletter van april 2024.

Logo Radio SpesRadio Spes
Luister naar het interview op Radio Spes met Roel Brouwer, voorzitter van Stichting Timeshare.

VRT Radio1
Logo VRT Radio1Luister naar het interview op de Belgische radio met Roel Brouwer, voorzitter van Stichting Timeshare.

Lees het persbericht Belangenvereniging tegen misstanden Timeshare, uitgegeven door het ANP en Belga Direct.

Algemene voorwaarden

Download hier de algemene voorwaarden als PDF bestand: Algemene voorwaarden PDF

Algemene Voorwaarden Stichting Timeshare

Artikel 1: Begripsbepaling

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Stichting Time Share (hierna: de Stichting) Gevestigd aan de Koninginnelaan 78-A te Roermond, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Venlo onder nummer 14116501.

1.2. Opdrachtgever/Contribuant
De natuurlijke of rechtspersoon die de Stichting financieel ondersteunt bij haar doelstelling en die een opdracht geeft tot het uitvoeren van werkzaamheden door de Stichting dan wel een uitvoerings- of leveringsovereenkomst met de Stichting is aangegaan.

1.3. Overeenkomst /opdracht
De overeenkomst of opdracht (zowel schriftelijk als mondeling) voor het leveren van goederen en/of diensten of het uitvoeren van opdrachten.

1.4. Advies
Een door de Stichting aan de Opdrachtgever uitgebracht schriftelijk of mondeling advies.

1.5. Diensten
Een door de Stichting geleverde dienst, zoals een cursus, lezing, advies, hetzij schriftelijk of mondeling.

1.6. Goederen
Een door de Stichting uitgebracht artikel zoals een brochure en dergelijke.

1.7. Werkzaamheden
Begeleiding, advisering en bemiddeling tussen Opdrachtgevers/Contribuanten om gebruik te maken van elkaars recht op Time-Sharing.

Artikel 2: Aanbiedingen, totstandkoming en inhoud van

Overeenkomsten

2.1. Een aanbieding of prijsopgave bindt de Stichting niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het verstrekken van een opdracht door Opdrachtgever. Een prijsopgave in indicatief.

2.2. Opdrachtgever aanvaardt het aanbod door ondertekening van de opdrachtbevestiging.

2.3. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de Opdrachtgever aanvaard, heeft de Stichting het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen.

Artikel 3: Wijzigingen

3.1. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst of deze Voorwaarden kunnen slechts met schriftelijke instemmingen van beide partijen worden overeengekomen.

3.2. Wanneer een wijziging of aanvulling als bedoeld in het vorige artikel wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de betreffende Overeenkomst, tenzij nadrukkelijk anders wordt bepaald.

Artikel 4: Uitvoering opdracht

4.1. De inhoud van de opdracht wordt bepaald door hetgeen is overeengekomen. De Opdrachtgever blijft de eindverantwoordelijke voor de uiteindelijke invulling / inhoud die aan de opdracht is gegeven.

4.2. De uitvoering van de opdracht geschiedt door de Stichting, tenzij anders is overeengekomen. De Stichting heeft een inspanningsverplichting ter zake van de aan haar verstrekte opdracht.

4.3. De Stichting garandeert de Opdrachtgever dat geen bedrijfs- of persoonlijke gegevens, die tengevolge van de uitvoering van de opdracht bij De Stichting bekend zijn, in de openbaarheid worden gebracht, tenzij hiervoor toestemming wordt gegeven door de Opdrachtgever.

Artikel 5: Betalingsvoorwaarden

5.1. De contributie wordt betaald per automatische incasso. Slaagt de Stichting er tweemaal niet in de contributie te incasseren, dan zal de Stichting contribuant schriftelijk de gelegenheid geven dit bedrag alsnog te betalen. Blijft betaling van de contribuant ook hierna achterwege, dan is de Stichting gerechtigd de contribuantenovereenkomst te beëindigen.

5.2. Contribuant/Opdrachtgever dient voor additionele diensten een vergoeding te betalen. De hoogte van deze vergoeding wordt bij het aanbod van de dienst kenbaar gemaakt.

5.3. Tenzij anders is overeengekomen, moet de door de Stichting verzonden factuur binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur door de Opdrachtgever worden betaald.

5.4. Betalingen geschieden in de valuta die op de factuur is aangegeven en op een door de Stichting aangewezen bankrekening.

5.5. Indien betaling achterwege blijft, is de Stichting gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten.

5.6. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, daarover vanaf de vervaldatum de wettelijke rente verschuldigd zijn.

5.7. In geval Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, is de Stichting gerechtigd alle gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten ter zake de incassering van de alsdan opeisbare bedragen aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1. De Stichting verricht haar werkzaamheden naar beste weten en kunnen. De aansprakelijkheid van de Stichting is beperkt tot het bedrag dat krachtens de door de Stichting afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

6.2. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van de Stichting jegens de Opdrachtgever beperkt tot het door de Stichting in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium.

6.3. De Opdrachtgever/contribuant vrijwaart de Stichting tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

Artikel 7: Opzegging

7.1. De contribuant betaalt de contributie per jaar. Het is niet mogelijk de contributie terug te vorderen. Contribuant dient zijn ondersteuning minimaal 30 dagen voor het einde van het jaar op te zeggen per aangetekend schrijven.

7.2. In het geval Contribuant een opdracht heeft gegeven tot uitvoering van werkzaamheden eindigt die opdracht door de opzegging als Contribuant. In dat geval heeft de Stichting het recht de verrichte werkzaamheden tegen een marktconform tarief in rekening te brengen bij Contribuant.

Artikel 8: Medewerking door Opdrachtgever

8.1. Opdrachtgever zal de Stichting steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen, welke noodzakelijk zijn om de opgedragen werkzaamheden of leveringen te kunnen verrichten.

8.2. Indien is overeengekomen dat Opdrachtgever de Stichting apparatuur, materialen, informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers zal verschaffen, zullen deze moeten voldoen aan de specificaties die de Stichting aan Opdrachtgever schriftelijk verstrekt.

Artikel 9: Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom op de materialen en/of adviezen berusten uitsluitend bij de Stichting.

Artikel 10: Klachten- en geschillenregeling

10.1. Opdrachtgever dient klachten over de uitvoering van werkzaamheden van de Stichting, schriftelijk te richten aan de Stichting. De Stichting zal hierop schriftelijk reageren. Geschillen zullen op eenzelfde wijze afgehandeld worden. Indien het geschil niet binnen een redelijke termijn tot oplossing is gekomen, zal het geschil voorgelegd worden aan de bevoegde rechter.

10.2. Eventuele klachten over de factuur of de werkzaamheden waarop de factuur betrekking heeft dienen binnen 14 dagen na dagtekening van de desbetreffende factuur schriftelijk aan De Stichting kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever wordt geacht de juistheid en verschuldigdheid van de factuur te erkennen.

Artikel 11: Overmacht

11.1. De Stichting is gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten voor de duur van een overmachtsituatie.

11.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten was en buiten de invloedssfeer van de Stichting ligt.

Artikel 12: Toepasselijkheid en conversie van de algemene voorwaarden

12.1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en de Stichting.

12.2. Op de rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en de Stichting is louter Nederlands recht van toepassing.

12.3. Deze algemene voorwaarden kunnen tegenover iedere Opdrachtgever gehandhaafd worden en gelden bij uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

12.4. Indien en voor zover op enige bepaling van deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan op grond van het onredelijke karakter hiervan dan wel op grond van de redelijkheid en billijkheid, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk daarmee overeenstemmende betekenis toe dat op de betreffende bepaling wel terecht een beroep kan worden gedaan. Mocht daarnaast op enige bepaling geen beroep kunnen worden gedaan om welke reden dan ook, dan blijven de rest van de bepalingen in deze voorwaarden onverkort van toepassing.

Budget Car Rental
BudgetAir

Zoek in aangeboden Timeshare/ Vakantieweken

Resort:
Plaats:
Land:
Koop/huur:
Apt. type:
Week nr: [kalender]
Follow us on X!